Regulamin

1. Każdy gracz na polu odpowiedzialny jest sam za siebie i swoje zachowanie.
2. Przed przystąpieniem do gry każdy zawodnik musi zapoznać się z regulaminem i podpisać stosowne oświadczenie. 
3. Każdy gracz poniżej 18 lat musi posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna / rodzica na udział w grze  
Zgoda rodziców do pobrania
4. Strzelanie z markera paintballowego dozwolone jest tylko w strefie gry. Poza strefa gry marker musi być odpowiednio zabezpieczony.
5. Maski paintballowe muszą być noszone podczas gry. Jedynie w strefie przygotowania maski mogą być ściągnięte. 
6. Graczom nie wolno wnosić narzędzi ani innego zakazanego sprzętu na pole gry. 
7. Gracz nie zostanie dopuszczony do gry, jeśli znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń obsługi pola oraz sędziów. 
9. Każdy gracz korzystający ze sprzętu do gry zobowiązany jest oddać go w stanie niepogorszonym. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania regulaminu lub niestosowania się do poleceń obsługi pola, odpowiedzialny jest użytkownik. 
10. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.
11. Podczas gry możliwe jest używanie jedynie kulek zakupionych w CITYPAINTBALL. Nie ma możliwości przyjścia z własnymi kulkami zakupionymi w innym źródle. Wyjątkiem jest impreza OpenDay.